Säännöt

MARK Suomen Markkinointiliitto – Finlands Marknadsförbund r.y.:n säännöt

(PRH:n päätös 16.8.2021)

I NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS

1 §
Yhdistyksen nimi on MARK Suomen Markkinointiliitto – Finlands Marknadsförbund r.y., ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi, mutta kokouksissa ja toiminnassa voidaan käyttää muitakin kieliä.

2 §
Liitto on valtakunnallinen markkinoinnin eri tehtävissä toimivien henkilöiden ja alan yhteisöjen muodostama aatteellinen yhdistys, jonka tehtävänä on:

 • edistää markkinoinnin tasoa ja toimintaedellytyksiä,
 • lisätä tietämystä markkinoinnista yleensä sekä sen merkityksestä yhteiskunnalle ja elinkeinoelämälle ja
 • edistää yhteistoimintaa markkinoinnin eri aloilla toimivien yhteisöjen, yritysten ja yksityisten kesken.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto järjestää jäsenistölleen kokouksia ja erimuotoista koulutusta sekä harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa. Liiton tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.

II JÄSENET

3 §
Liiton varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä markkinoinnin eri tehtävissä toimiva tai niihin valmistuva henkilö, alalla toimiva oikeuskelpoinen yritys tai yhteisö sekä liiton tarkoituksen toteuttamiseksi toimiva rekisteröity yhdistys.

Varsinaisella jäsenellä on osanotto-oikeus liiton tilaisuuksiin ja äänivalta liiton kokouksissa sekä kelpoisuus näissä säännöissä mainituin edellytyksin tulla valituksi liiton luottamustoimiin ja tehtäviin.

Jokaisen jäsenen on maksettava vuoden loppuun mennessä syyskokouksen määräämä jäsenmaksu, joka voi olla erisuuruinen henkilö- ja yhteistöjäsenille.

Varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän on suoritettava syyskokouksen määräämä kulloinkin vahvistettu jäsenmaksu, minkä jälkeen hän vasta on liiton äänivaltainen jäsen.

4 §
Liiton hallitus voi hyväksyä liittoon opiskelijajäseniä. Opiskelijajäsenillä on oikeus osallistua liiton toimintaan, mutta ei äänivaltaa liiton kokouksissa eikä kelpoisuutta tulla valituksi liiton luottamustoimiin ja tehtäviin. Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka opiskelle päätoimisesti opistossa, korkeakoulussa tai keskiasteen oppilaitoksessa.

Opiskelijajäsenten vuosimaksut määrätään liiton syyskokouksessa.

5 §
Jos jäsen haluaa erota liitosta, hänen on ilmoitettava siitä hallitukselle. Eroaminen astuu voimaan eroilmoitusta seuraavan kalenterivuoden alussa.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolla huomattavasti vanhingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Erotettu tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan erääntyneet jäsenmaksunsa.

III VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

6 §
Liiton syys- ja kevätkokouksen lisäksi voidaan pitää ylimääräisiä kokouksia. Ylimääräinen kokous on pidettävä, jos liiton hallitus niin päättää tai kymmenesosa (1/10) jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

7 §
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaaleissa ratkaisee kuitenkin arpa.
Liiton kokouksessa äänivaltainen jäsen voi edustaa valtakirjalla yhtä muuta äänivaltaista jäsentä.

8 §
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Liiton kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä. Kokouksessa valitaan ensin kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa sekä todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kevätkokouksessa:

 • vahvistetaan kokouksen esityslista
 • hyväksytään hallituksen kertomus liiton toiminnasta edellisenä vuonna
 • vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille ja muista toimenpiteistä, joihin vuosikertomus ja tilit ehkä antavat aihetta ja
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa:

 • vahvistetaan kokouksen esityslista
 • vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksut sekä opiskelijajäsenten vuosimaksut
 • vahvistetaan liiton toimintasuunnitelma tulevalle toimintavuodelle
 • vahvistetaan liiton tulo- ja menoarvio tulevalle toimintavuodelle
 • valitaan tilintarkastaja ja tälle varatilintarkastaja; jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa kuitenkaan tarvitse valita
 • valitaan sääntöjen 10 §:n mukaan hallituksen uudet jäsenet sekä erovuoroisten että muuten eronneiden tilalle ja
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Liiton kokoukseen voi, hallituksen tai kokouksen niin päättäessä, osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Liiton hallitus voi päättää, että tällaisiin liiton kokouksiin on ilmoittauduttava ennakolta.

9 §
Kutsut liiton syys- ja kevätkokouksiin on toimitettava jäsenille kirjallisesti vähintään neljätoista (14) ja ylimääräiseen kokoukseen samalla tavalla vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

IV HALLITUS

10 §
Liiton asioita hoitaa ja sen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksen kuusi kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Erovuorossa on aina kaksi jäsentä valitsemisjärjestyksessä.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa vaaleja seuraavan tammikuun 1. päivästä lukien.

Jos hallituksen jäsen eroaa toimikauden kestäessä, valitaan uusi jäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle katsotaan tulleen valituksi ne kaksi henkilöä, jotka ovat saaneet vaaleissa eniten ääniä. Muut hallituksessa vapaana olevat paikat täytetään siten, että sen tilalle, jonka jäljellä oleva toimikausi on pisin, katsotaan tulleen valituksi edellä mainittujen jälkeen eniten ääniä saanut henkilö jne.
Erovuoroinen hallituksen jäsen voidaan valita uudelleen toiseksi kolmivuotiskaudeksi ja sen jälkeen uudelleen aikaisintaan eroamista seuraavan toisen kalenterivuoden alusta lukien.

11 §
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudeksi, joka on kalenterivuosi.

Liiton toimitusjohtajalla on hallituksen kokouksessa läsnäolo-oikeus ja puhevalta.

Kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava kullekin hallituksen jäsenelle kirjallisesti viimeistään neljä päivää ennen kokousta, ellei asioiden kiireellisyys muuta vaadi. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on läsnä.

12 §
Liiton syyskokouksessa vahvistettuun toimintasuunnitelmaan tai tulo- ja menoarvioon sisältymättömät merkittävät investoinnit samoin kuin liiton kannalta merkittävän omaisuuden myyminen tai muu luovuttaminen taikka sijoittaminen edellyttävät liiton kokouksen hyväksymistä.

13 §
Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Vaaleissa ratkaisee kuitenkin arpa.

14 §
Liiton nimen kirjoittavat sen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi edellä mainituista yhdessä liiton toimitusjohtajan kanssa.

Hallitus voi määrätä toimitusjohtajan kirjoittamaan liiton nimen yksin. Juoksevista asioista laadittavat kirjelmät ja muut asiakirjat samoin kuin liiton nimissä annettavat todistukset kirjoittaa toimitusjohtaja.

15 §
Hallitus valitsee liitolle toimitusjohtajan ja määrää hänen palkkionsa.

V TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUS

16 §
Liiton tilikausi on kalenterivuosi. Edellisen vuoden tilit ja niihin kuuluvat tositteet sekä muut tarpeelliset asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille viimeistään helmikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien on maaliskuun 31. päivään mennessä suoritettava tehtävänsä ja annettava hallitukselle kirjallinen tilintarkastuskertomus.

Tilinpäätös on tilintarkastuskertomuksineen annettava liiton vuosikokouksessa ja julkaistava liiton vuosikertomuksessa.

VI SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA LIITON PURKAMINEN

17 §
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

18 §
Liiton purkamiseen vaaditaan kahden peräkkäisen, vähintään kuukauden väliajoin pidetyn kokouksen yhtäpitävät päätökset. Päätös on tehtävä kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

19 §
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 18 §:ssä määrätty jälkimmäinen kokous päättää edellä mainitun yhdistyksen tarkoitusperiä edistävän tarkoituksen.