Vuosikokous

MARK Suomen Markkinointiliitto ry:n vuosikokous 

Liiton varsinainen kokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun
mennessä.

Liiton varsinaisessa kokouksessa
– Käsitellään kaikki ne asiat, joita yhdistyslaissa tai säännöissä ei ole määrätty hallituksen tehtäviksi.
– päätetään varsinaisten jäsenten jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruudesta ja maksuajasta.
– hyväksytään hallituksen kertomus liiton toiminnasta edellisenä vuonna.
– vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös.
– päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille ja muista toimenpiteistä, joihin vuosikertomus ja tilit antavat aihetta.
– valitaan tilintarkastaja ja tälle varatilintarkastaja; jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa kuitenkaan tarvitse valita.
– valitaan sääntöjen 10 §:n mukaan hallituksen uudet jäsenet sekä erovuoroisten että muuten eronneiden tilalle.
– määrätään hallituksen kokouspalkkioista.
– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kokouksen sujuvoittamiseksi hallitus toivoo ensisijaisesti osallistumista etäyhteydellä.

 

Liiton kokoukseen voi, hallituksen tai kokouksen niin päättäessä
osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen
avulla. Liiton hallitus voi päättää, että tällaisiin liiton
kokouksiin on ilmoittauduttava ennakolta.

Jos hallituksen jäsen eroaa toimikauden kestäessä, valitaan uusi jäsen eronneen jäsenen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. Erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle katsotaan tulleen valituksi ne kaksi henkilöä, jotka ovat saaneet vaaleissa eniten ääniä. Muut hallituksessa vapaana olevat paikat täytetään siten, että sen tilalle, jonka jäljellä oleva toimikausi on pisin, katsotaan tulleen valituksi edellä mainittujen jälkeen eniten ääniä saanut henkilö jne. Erovuoroinen hallituksen jäsen voidaan valita uudelleen toiseksi kolmivuotiskaudeksi ja sen jälkeen uudelleen aikaisintaan eroamista seuraavan toisen hallituskauden alusta lukien.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti
hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.

Liiton ylimääräinen kokous pidetään, mikäli hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi tai kokous niin päättää tai jos vähintään yksi
kymmenesosa (1/10) liiton äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä
hallitukselta kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Liiton hallituksen jäsenillä ja liiton toimihenkilöillä on läsnäolo ja puheoikeus liiton kokouksessa. Lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus on
niillä, joille kokous sen myöntää. Liiton kokouksessa kullakin läsnä
olevalla varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Liiton kokouksessa
äänivaltainen jäsen voi edustaa valtakirjalla yhtä muuta
äänivaltaista jäsentä.

Jos säännöissä tai yhdistyslaissa ei ole toisin määrätty, liiton
kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli
puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan mielipide. Vaaleissa äänten mennessä tasan ratkaisee
arpa.