Viime päivinä on eri kabineteissa väännetty kilpailukykysopimusta, jolla pyritään löytämään ratkaisua isänmaamme kilpailukyvyn parantamiseksi. Pääkysymys lienee siinä, kuka luopuu ja kuinka paljosta.

Markkinoinnin kilpailukyky voisikin koostua tekijöistä, jossa luopumisen sijasta panostettaisiinkin enemmän ja markkinointi nähtäisiin investointina eikä kulueränä, josta on aina niin helppo leikata.

Ja tässä maamme päättäjät voisivat auttaa omilla toimillaan seuraavasti.

Kirjanpitolain muutoksella voitaisiin markkinoinnin kuluja jaksottaa kolmelle vuodelle. Uudelle aloittavalle yritykselle tulisi antaa mahdollisuus jaksottaa markkinointikuluja esimerkiksi brändin, verkkosivujen, verkkokaupan, jakelutiemarkkinoinnin, lanseerauksen ym. alkuvaiheen kertaluonteisten kuluerien osalta. Uskon, että tällöin rohkeus markkinointi-investointeihin kasvaa ja uusi aloittava yritys saa paremmat onnistumisen mahdollisuudet. Ja muistetaan vielä hallituksen lupaus yhden miljardin euron veronkevennyksistä.

Toisena asiana on Valtion rahoitusinstrumenttien ja kiihdytysorganisaatioiden kehittäminen ja osaamisalueen laajentaminen teknologian tukemisesta myös kaupallistamis- ja markkinointihankkeisiin. Kaupallistamisen ja markkinoinnin tukeminen olisi tällöin osana nykyisiä tuki- ja osaamisorganisaatioita, Tekes, ELY, Team Finland. Tarvittavat taloudelliset lisäresurssit ja osaaminen markkinoinnista näille organisaatioille. Nythän Tekes ei saa tukea markkinointiin, vaikka se on elintärkeä osa tuotteiden tai palvelujen menestymiselle.

Kolmantena kiky-toimenpiteenä on markkinointiviestinnän säätelyn purkaminen ja helpottaminen. Nykyhallitushan on julistanut sääntelynpurkamistalkoot ja se tulee nyt ulottaa myös koskemaan markkinointia.
Markkinointi on lähtökohtaisesti rajat ylittävää ja kansainvälistä, minkä vuoksi suomalaisilla yrityksillä pitäisi olla markkinoinnissa samat pelisäännöt kuin meidän kanssa samoista markkinoista kilpailevilla mailla. Kansainväliset markkinoinnin rajoitukset heikentävät suomalaisten yritysten kykyä pärjätä myös kansainvälisessä markkinoinnissa.
Suomessa markkinointia säätelee ja valvoo usea viranomainen ja myös tällä alueella on syytä aloittaa turhien päällekkäisyyksien, normien ja sääntöjen purkutalkoot

Hyvät markkinoijat. Aurinkoa kesäänne.